สถานที่ตั้ง

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 21  กม. 77 ( กรุงเทพ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก )
ผ่านตัวเมืองสระบุรี – แยกพุแค – มะนาวหวาน –  แยกม่วงค่อม – แยกหอนาฬิกาตลาดลำนารายยณ์   จากแยกนี้มุ่งตรงสู่รีสอร์ทอีกเพียง 5 กิโลเมตร รีสอร์ทจะตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายมื้อ  ติดกับวัดถ้ำเขาปรางค์  รวมระยะทางประมาณ  190 กิโลเมตร    

 

 


View โรงแรมป่าสักฮิลไซด์รีสอร์ท in a larger map

 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ใกล้เคียง
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ 

 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแม่น้ำป่าสักมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ในจำนวน 25 ลุ่มน้ำของประเทศไทย เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะของลุ่มน้ำแคบเรียวยาว แหล่งต้นน้ำอยู่จังหวัดเลย ลำน้ำมีความยาว 513 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยประมาณ 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ให้กรมชลประทานศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำป่าสักอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่เพาะปลูก และบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำในลุ่มน้ำป่าสัก เป็นผลสืบเนื่องมายังเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลด้วย ซึ่งนำความเดือนร้อนมาให้ราษฎรเกือบทุกปี ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานว่า หากเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปัจจุบัน ก็สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนได้ จะต้องก่อสร้างเขื่อน 2 แห่ง ที่แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำนครนายก ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โครงการนี้ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2542 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาพระราชทานนาม เขื่อนนี้ว่า "เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์" อันหมายถึง "เขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ" เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้เริ่มเก็บกักน้ำครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธี

          การก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 23,336 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างด้านชลประทาน 7,831 ล้านบาท งบประมาณแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 15,505 ล้านบาท โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบเสร็จสมบูรณ์และเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542รูปกิจกรรม  

พระปรางค์สามยอด

ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บนเนินดินด้านตะวันตกของทางรถไฟ ใกล้กับศาลพระกาฬ เป็นปราสาทศิลาแลงแบบเขมรเรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน ภายในบริเวณนอกจากปราสาททั้ง 3 องค์นี้แล้วทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานมีการต่อเติมวิหารก่ออิฐถือปูนเชื่อมต่อกับปราสาทประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2199 -2231)รูปกิจกรรม  

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ

เมืองศรีเทพอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 107 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอวิเชียรบุรีประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณสองพันไร่เศษ มีกำแพงเมืองที่ก่อด้วยดินล้อมรอบ และมีคูเมืองนอกกำแพง มีประตูเมืองทั้งสี่ทิศ ภายในเมืองมีปรางค์สมัยลพบุรีอยู่สององค์ เรียกว่า ปรางค์องค์พี่และปรางค์องค์น้อง ทางทิศเหนือนอกกำแพงเมืองออกไปมีสระน้ำสองแห่ง ชื่อสระแก้วและสระขวัญ ในสมัยก่อนเมืองศรีเทพต้องส่งส่วยน้ำจากสระทั้งสองนี้ เพื่อนำไปใช้ทำน้ำพิพัฒยสัตยา เพราะถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์รูปกิจกรรม  

น้ำตกวังก้านเหลือง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าดินดำ น้ำตกวังก้านเหลืองนี้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เนื่องจากมีต้นน้ำเกิดจากตาน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากบริเวณน้ำตกประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
 
การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรีไปน้ำตกวังก้านเหลืองใช้เส้นทางลพบุรี-โคกสำโรง (ทางหลวงหมายเลข 1) จากนั้นใช้เส้นทางโคกสำโรง-ชัยบาดาล (ทางหลวงหมายเลข 205 ) ถึงบริเวณที่บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 21 แล้วต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 2089 ไปอำเภอท่าหลวงประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีกประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งจะอยู่ทางขวามือ


รูปกิจกรรม  

กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ

จากปัญหาขยะที่มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน ประชากรขาดความรู้ ความใส่ใจในการคัดขยะและยังทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทาให้การจัดการขยะยุ่งยาก และปะปนตามสิ่งแวดล้อม จึงทาให้มีแนวคิดริเริ่มโครงการธนาคารขยะ PH ที่เน้นพนักงานป่าสัก มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะและยังได้รับผลตอบแทนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

•สร้างจิตสานึกและสร้างนิสัยในการคัดแยกขยะให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

•ผลักดันให้การจัดการขยะของรีสอร์ตเข้าสู่ Zero Waste to landfill


 รูปกิจกรรม  

ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาบุคลากร

1.มีการจัดอบรมและติดตามผลการจัดการขยะภายในรีสอร์ทให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

    หลักการจัดการขยะ / Process การจัดขยะที่เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

2.การจัดอบรมให้กับพนักงาน และส่งพนักงานไปอบรมเรื่องการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการประเภทโรงแรม

3.การระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ส่วนงานของตนเอง ภายใต้นโยบายการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 รูปกิจกรรม  

ด้านการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน

1.กิจกรรมท้องถิ่นและชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2.มีส่วนร่วม และสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น และชุมชนด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีหรือศิลปวัฒธรรม หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

     1)พบปะผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลนิคมลำนารายณ์  และอำเภอศิลาทิพย์จัดกิจกรรมถวายเพลพระ ร่วมกับชุมชน 

     2)ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทอดพระเกียรติกับอำเภอเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

     3)ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาประเพณีตำบลนิคมลำนารายณ์

     4)ร่วมกิจกรรมออกบูธอาหารในงานวันผู้สูงอายุอบต. นิคมลำนารายณ์ 

3.เผยแพร่ความรู้ด้านปรัชญาความพอเพียงของในหลวง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

4.การนำสินค้ามาขอโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี จำหน่ายที่ร้านค้าสาธิตของศูนย์เรียนรู้ฯ และรีสอร์ทรูปกิจกรรม  

ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ภายในองค์กร

1.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับพนักงาน  ในหัวข้อการประหยัดพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2.ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานจังหวัดลพบุรีจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความรู้กับพนักงาน

3.กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน อธิบายและทำความเข้าใจให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.กิจกรรม Morning talk ชวนพนักงานออกกำลังกายและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

ภายนอกองค์กร

1.เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

     1.1 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำเขาปรางค์     

     1.2 กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  นำความรู้ รณรงค์ให้เด็กๆรู้จักการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

     1.3 จัดนิทรรศการ และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน .ให้กับลูกค้า

 รูปกิจกรรม  

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุต่างๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากเขียวหรือข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2.นำวัสดุอุปกรณืที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดขยะ

3.ส่งเสริมสินค้าชุมชนชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น สบู่เหลว น้ำยาล้างจาน ครีมสระผม

4.มีการคัดเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น แทนการไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่มีระยะทางไกล

5.ลดการใช้ถุงพลาสติกจากการจัดซื้อสินค้า ผักสด และผลไม้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยเปลี่ยนมาใช้ ลังพลาสติกในการบรรจุสินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

 รูปกิจกรรม  

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

1.เปลี่ยนรูปแบบการบริการขวดน้ำพลาสติกในห้องประชุม-สัมมนา เป็นคูลเลอร์น้ำดื่มแทน

2.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์การปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้เสร็จ

3.รณรงค์การใช้อุปกรณ์ซ้ำ (Reuse) สำหรับผู้ใช้บริการในโรงแรมเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน

4.มีการนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพแล้วมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม และปลอดภัยเพื่อลดการใช้น้ำประปา

5.การจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ (มีระบบการบำบัดน้ำเสีย /มีตะแกรงดักเศษอาหาร เศษน้ำมัน  / กิจกรรมหลัก 3  R คือ ลดการเกิดขยะ        

    (Reduce) การนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) และการคัดแยก เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle)  

6.เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง 

7.มีกิจกรรมการลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ

8. มีการใช้จักรยาน ลดการใช้รถจักรยานยนต์และเดินทางพร้อมกันโดยรถรับส่งพนักงาน

9.ส่งเสริมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการปรับกลิ่น  สารฆ่าแมลงหรือล้างทำความสะอาดภายในสถานประกอบการ

 โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

10.นำพืชที่ปลูกในสถานที่ มาประดับตกแต่ง เพื่อลดการใช้ดอกไม้สด และลดการวัสดุใช้โฟมตัดรูปกิจกรรม