Green Hotel

นายเกรียงลักษณ์ นฤเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร รับรางวัลสถานประกอบการ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนโฮเทล (Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จาก นางภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เครือเบทาโกร มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

    

 
กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ

จากปัญหาขยะที่มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน ประชากรขาดความรู้ ความใส่ใจในการคัดขยะและยังทิ้งขยะไม่เป็นที่ ทาให้การจัดการขยะยุ่งยาก และปะปนตามสิ่งแวดล้อม จึงทาให้มีแนวคิดริเริ่มโครงการธนาคารขยะ PH ที่เน้นพนักงานป่าสัก มีความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะและยังได้รับผลตอบแทนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

•สร้างจิตสานึกและสร้างนิสัยในการคัดแยกขยะให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ

•ผลักดันให้การจัดการขยะของรีสอร์ตเข้าสู่ Zero Waste to landfill


 ดูรูป  

ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน

1.กิจกรรมท้องถิ่นและชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม หรืออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

2.มีส่วนร่วม และสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น และชุมชนด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีหรือศิลปวัฒธรรม หรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

     1)พบปะผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลนิคมลำนารายณ์  และอำเภอศิลาทิพย์จัดกิจกรรมถวายเพลพระ ร่วมกับชุมชน 

     2)ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทอดพระเกียรติกับอำเภอเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

     3)ร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาประเพณีตำบลนิคมลำนารายณ์

     4)ร่วมกิจกรรมออกบูธอาหารในงานวันผู้สูงอายุอบต. นิคมลำนารายณ์ 

3.เผยแพร่ความรู้ด้านปรัชญาความพอเพียงของในหลวง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

4.การนำสินค้ามาขอโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี จำหน่ายที่ร้านค้าสาธิตของศูนย์เรียนรู้ฯ และรีสอร์ทดูรูป  

ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ภายในองค์กร

1.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์สำหรับพนักงาน  ในหัวข้อการประหยัดพลังงาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

2.ร่วมมือกับกระทรวงพลังงานจังหวัดลพบุรีจัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงาน และให้ความรู้กับพนักงาน

3.กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน อธิบายและทำความเข้าใจให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4.กิจกรรม Morning talk ชวนพนักงานออกกำลังกายและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

ภายนอกองค์กร

1.เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

     1.1 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำเขาปรางค์     

     1.2 กิจกรรมวันเด็กที่โรงเรียนบ้านไร่วิทยา  นำความรู้ รณรงค์ให้เด็กๆรู้จักการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม

     1.3 จัดนิทรรศการ และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน .ให้กับลูกค้า

 ดูรูป  

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.เปลี่ยนอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และวัสดุต่างๆให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากเขียวหรือข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

2.นำวัสดุอุปกรณืที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดขยะ

3.ส่งเสริมสินค้าชุมชนชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น สบู่เหลว น้ำยาล้างจาน ครีมสระผม

4.มีการคัดเลือกและซื้อผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น แทนการไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่มีระยะทางไกล

5.ลดการใช้ถุงพลาสติกจากการจัดซื้อสินค้า ผักสด และผลไม้จากร้านค้าในท้องถิ่น โดยเปลี่ยนมาใช้ ลังพลาสติกในการบรรจุสินค้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

 ดูรูป  

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

1.เปลี่ยนรูปแบบการบริการขวดน้ำพลาสติกในห้องประชุม-สัมมนา เป็นคูลเลอร์น้ำดื่มแทน

2.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์การปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้เสร็จ

3.รณรงค์การใช้อุปกรณ์ซ้ำ (Reuse) สำหรับผู้ใช้บริการในโรงแรมเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน

4.มีการนำน้ำที่ผ่านการใช้แล้วหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพแล้วมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม และปลอดภัยเพื่อลดการใช้น้ำประปา

5.การจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ (มีระบบการบำบัดน้ำเสีย /มีตะแกรงดักเศษอาหาร เศษน้ำมัน  / กิจกรรมหลัก 3  R คือ ลดการเกิดขยะ        

    (Reduce) การนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) และการคัดแยก เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ (Recycle)  

6.เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เป็นวัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง 

7.มีกิจกรรมการลดการใช้พลังงานในสถานประกอบการ

8. มีการใช้จักรยาน ลดการใช้รถจักรยานยนต์และเดินทางพร้อมกันโดยรถรับส่งพนักงาน

9.ส่งเสริมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการปรับกลิ่น  สารฆ่าแมลงหรือล้างทำความสะอาดภายในสถานประกอบการ

 โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม

10.นำพืชที่ปลูกในสถานที่ มาประดับตกแต่ง เพื่อลดการใช้ดอกไม้สด และลดการวัสดุใช้โฟมตัดดูรูป